Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 25 februari 2016

Nederland politiestaat: 'screening' nieuwe huurders door politie...........

Het volgende bericht vond ik op het blog van Stan van Houcke, hierin wordt bericht over woningcorporaties die de nieuwe huurders voor hun woningen laten screenen door de politie....... Ja u leest het goed: de politie screent nieuwe huurders...... Het 'gematigde' commentaar van uw persoonlijke Azijnpisser staat onder het volgende artikel:

Politiestaat: Politie screent nieuwe huurders onrechtmatig
DOOR JDREPORT · FEBRUARI 23, 2016

5637914593_6f3c6154a8_politie-agent


Woningzoekenden worden in ten minste achttien gemeenten onrechtmatig door de politie gescreend voordat zij te horen krijgen of ze een woning mogen huren. Dat schrijft minister Blok (VVD) aan de Tweede Kamer. De minister wil nu met een nieuw wetsvoorstel deze praktijk legaliseren.

Ten minste achttien gemeenten (overzicht) hanteren op dit moment een vorm van screening van woningzoekenden door de politie. Verhuurders vragen, soms via de gemeente, aan de politie wat zij van een woningzoekende vinden. De politie kijkt welke gegevens er over de betrokkenen in hun systemen bekend zijn en geeft een advies over het “woonrisico” van de woningzoekende.


De criteria waarop huurders worden gescreend verschillen per gemeente. In sommige gemeenten worden woningzoekenden gescreend op criminele antecedenten in brede zin, zoals fraude, vermogensdelicten, heling, drugsdelicten, prostitutie, vrouwenhandel en zedendelicten. In andere gemeenten wordt uitsluitend gescreend op woonoverlast, zoals geluidsoverlast, misdragingen of gewelddadigheden in de directe omgeving van de woning.

Telefoontje

Soms krijgen woningzoekenden slechts een telefoontje dat ze geen toestemming krijgen om te huren. Bezwaar maken is niet mogelijk, omdat de beoordeling door de gemeente of politie geen officieel besluit is.

De politie zegt zich bij de screening te baseren op artikel 16 en artikel 20 van de Wet politiegegevens (Wpg) waarin staat dat de politie gegevens mag verstrekken om de openbare orde te handhaven. Maar volgens minister Blok kan dit niet. Volgens hem biedt de Wpg geen wettelijke grondslag om aan woningzoekenden huisvesting te weigeren”.Daarnaast schrijft de minister dat er op dit moment sowieso geen preventieve mogelijkheden [zijn] die [erop] gericht zijn om te voorkomen dat overlastgevende of criminele woningzoekenden een woonruimte betrekken”.

Ernstige Inbreuk

Met een nieuw wetsvoorstel(toelichting) wil minister Blok deze screeningspraktijk nu een wettelijk basis geven. Het wetsvoorstel wordt op dit moment in de Tweede Kamer behandeld. Maar de Raad van State (RvS) vindt dat de minister het wetsvoorstel weer in zou moeten trekken. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering oordeelt:Selectieve woningtoewijzing door middel van screening maakt een ernstige inbreuk op de grondrechten vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van personen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van woningzoekenden. De Afdeling [de adviestak van de Raad van State, red.] constateert dat de noodzaak van het voorstel onvoldoende is aangetoond omdat gegevens over de aard, omvang en ernst van het probleem ontbreken. Daarnaast is niet dragend gemotiveerd dat inzet van deze ingrijpende maatregelen proportioneel is. Ten slotte concludeert de Afdeling dat de effectiviteit van het voorstel niet overtuigend is aangetoond.”

De Raad schrijft verder dat ze het te ver vindt gaan dat iemand wordt beoordeeld op een overzicht van beschikbare politiegegevens. Het is namelijk moeilijk om het waarheidsgehalte van die gegevens vast te stellen. Een melding van overlast, hoeft niet altijd waar te zijn of hoeft niet door de betrokkene veroorzaakt te zijn. Ook zijn termen als hinderlijk gedrag” of geluidsoverlast” vaag en erg subjectief.

Ook Tweede Kamer niet overtuigd

D66, ChristenUnie, SP, PvdA en CDA zijn (nog) niet overtuigd en hebben veel vragenover de noodzaak en de effectiviteit van de maatregelen. D66 constateert dat er blijkbaar zo’n 380 gemeenten zijn die geen screening gebruiken. Die gemeenten slagen er blijkbaar op een andere manier in om leefbaarheidsproblemen te voorkomen.”

De VVD laat als enige weten voorstander te zijn van dit wetsvoorstel:het belang van een veilige leefomgeving [weegt] ruimschoots op tegen beperking van andere grondrechten.”Andere partijen hebben geen vragen over het wetsvoorstel ingediend.


Wetsvoorstel

Volgens het wetsvoorstel kan de gemeente bepalen voor welke wijken of straten een screening gaat gelden. Zodra een woningzoekende zich meldt, stelt de politie een overzicht samen over de afgelopen vier jaar van alle relevante gegevens die zij over de woningzoekende in haar systemen heeft staan. Ook informatie over gezinsleden en kinderen ouder dan 16 jaar worden daarbij meegenomen. De politie geeft het overzicht aan de gemeente, die vervolgens beoordeelt of de woningzoekende een huisvestingsvergunning krijgt, eventueel met voorwaarden waaraan de woningzoekende zich moet houden. Onder andere de volgende situaties kunnen leiden tot een negatief advies:
  • veroorzaken van overlast met geluid, voorwerpen, vervuiling of stank;
  • onrechtmatig gebruik van een woning;
  • gebruik van beledigende of discriminerende taal of uitingen jegens of intimidatie van omwonenden;
  • gewelddadigheden, bedreiging of mishandeling van omwonenden;
  • drugsactiviteiten in de omgeving van de woning;
  • openbare dronkenschap in de omgeving van de woning;
  • het plegen van vermogensdelicten met een directe relatie tot de woonomgeving;
  • brandstichting, vernieling en vandalisme in de omgeving van de woning;
  • radicaliserende, extremistische of terroristische gedragingen.
Als alternatief voor een dergelijk diepgaand onderzoek kan de gemeente ook kiezen voor een minder ingrijpende screening. De woningzoekende wordt dan ‘slechts’ om eenVerklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Het is minder ingrijpend omdat bij een VOG alleen gedragingen mogen worden meegenomen waarvoor de woningzoekende ook daadwerkelijk is vervolgd.

Glijdende schaal

In 2005 werden de eerste criteria aangelegd om bewoners van ‘probleemwijken’ te kunnen selecteren. Ook hier liep de praktijk, in dit geval in Rotterdam, op de wetgeving vooruit. De wet kreeg daarom de naam “Rotterdamwet” (toelichting).

In 2013 kwam de eerste uitbreiding en werden er meer eisen aan woningzoekende gesteld. In die uitbreiding had het kabinet nog voorgesteld woningzoekende met een strafblad te kunnen weren uit bepaalde wijken. De Raad van State oordeelde dat deze maatregel niet noodzakelijk en niet proportioneel was waarna dit onderdeel uit het wetsvoorstel verdween. Het wetsvoorstel dat nu voorligt gaat alweer veel verder dan ‘slechts’ een strafblad door te kijken naar alle beschikbare relevante politiegegevens.


In artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en in artikel 12 van het IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten) wordt de vrijheid van vestiging beschermd. Artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM bepaalt dat een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, het recht heeft zich binnen dat grondgebied vrijelijk te verplaatsen en er vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen.


Waar de woningcorporaties het lef vandaan halen, het is als het spreekwoord met de splinter en de balk: de woningcorporaties zouden alle medewerkers die dik boven modaal verdienen, eens goed moeten screenen!! Het is immers voldoende bekend is, dat de grofgraaiers die daar aan de touwen trekken, voor een groot deel uitermate corrupt gevoelig zijn en het bepaald niet nauw nemen wat betreft wet- en regelgeving. Of beter: laat dit screenen maar over aan het OM, anders staat de uitkomst van de screening bij voorbaat vast...... Dat de topgraaiers van de woningcorporaties het niet nauw nemen met wet- en regelgeving, blijkt overigens nog eens ten overvloede, uit deze meer dan schandelijke screening.....

Tijd om nu eens echt de bezem door alle woningcorporaties te halen en de corruptie gevoelige en machtsmisbruikende leidinggevenden met een ferme schop onder de stinkende bips de straat op te werken, uiteraard zonder ontslagvergoeding, bonus en recht op WW.........

Daarover gesproken: de leidinggevenden van de politiekorpsen die zich hier schuldig aan maken, moeten zich de ogen uit de kop schamen, immers zij moeten weten, dat ze illegaal bezig zijn. Zij zouden precies als de leidinggevenden van de woningcorporaties, per direct op straat geschopt moeten worden en evenzo zonder ontslagvergoeding of recht op WW!! Daarnaast is dit het zoveelste bewijs, dat de Nationale Politie niet functioneert, deze had onmiddellijk de korpsen moeten corrigeren, die zich schuldig maken aan deze schandelijke overschrijding van wettelijke regels......

VVD grootklootzak Blok stelt dat e.e.a. niet kan gezien wetgeving, maar i.p.v. dit per direct aan te pakken, wil deze enorme paardenlul de wet veranderen, zodat dit tot staande praktijk gemaakt kan worden....... Waar haalt hij het gore lef vandaan, deze zwaar disfunctionerende minister, die zelf de woningnood nog verder heeft opgejaagd, Dit heeft Blok gedaan met de verkoop van sociale huurwoningen (hele blokken woningen) aan buitenlandse investeerders en woningbouwverenigingen tot die verkoop te hebben aangezet, door onder meer de achterlijke verhuurdersbelasting, waarmee deze driedubbel doorgedraaide VVD lintworm het geld van huurders steelt, om dat elders over de balk te smijten....... Bovendien zet Blok wethouders onder druk vooral nog meer sociale huurwoningen te slopen, zodat de huurprijs nog verder opgejaagd kan worden en de huizenbubbel op spanning wordt gehouden....

Voor meer berichten n.a.v. het hiervoor gestelde, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Rotterdamwet, screening en Wpg.

Mijn excuus voor de belabberde vormgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten